Skip to main content

Gebruik van cookies

BOzARC gebruikt cookies om de website te optimaliseren en uw surfervaring te verbeteren.
Onze website kan niet werken zonder strikt noodzakelijke cookies.
Die mogen we altijd opslaan op uw computer; voor andere soorten cookies moet u toestemming geven.

Lees er meer over in ons cookiebeleid en pas uw voorkeuren aan.

Privacybeleid

Hiervoor verwijzen we u door naar onze aparte privacy pagina.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BOZARC BV – B2C


Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en verbintenissen, en maken integraal deel uit van de overeenkomst, behalve wanneer hiervan in onze specifieke overeenkomsten wordt afgeweken. Alle andere voorwaarden zijn ons niet tegenstelbaar. Elke afwijking of aanpassing aan deze voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van het schriftelijk akkoord vanwege ons. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.


Artikel 2 De klant vraagt een offerte aan via onze website of op eender welke andere wijze. Vervolgens zullen wij op de afgesproken datum en tijdstip op het desbetreffend adres de opmeting van de overkapping of accessoires verrichten. Daaropvolgend versturen wij een aanbod houdende, onder andere, de opmeting, de prijs, en onze algemene voorwaarden. Wanneer een opmeting gebeurt door onze diensten, is de klant verplicht elke latere wijziging aan de opgemeten situatie onmiddellijk schriftelijk te melden. Kosten die teweeg worden gebracht door wijzigingen van de situatie, na opmeting, zijn volledig voor rekening van de klant.


Artikel 3 Onze offerte is slechts bindend mits de klant deze aanvaardt binnen de 14 kalenderdagen na verzending. Aanvaardt de klant de offerte niet binnen de 14 kalenderdagen, dan zijn wij hierdoor niet meer gebonden.


Artikel 4 Wij werken op basis van betrekkelijk vaste prijzen conform het borderel van eenheidsprijzen, zoals uitgegeven door de Commissie van de ABEX-index, waarvan werd uitgegaan bij de vaststelling van onze offertes. Deze prijzen zijn voor herziening vatbaar rekening houdend met de in de overeenkomst voorziene modaliteiten, met name wanneer de samenstellende delen van de prijs, zoals de materialen, de lonen en sociale lasten, veranderingen ondergaan, alsmede nieuwe belastingen die krachtens een wettelijke of reglementaire beschikking worden opgelegd.


Artikel 5 Wijzigingen aan de bestelling of meerwerken zullen worden gefactureerd conform de op dat ogenblik geldende tarieven en eenheidsprijzen. De ondertekening van een plaatsingsbon of een reeds eerder aangepaste aanvaarde offerte door de klant geldt als aanvaarding van deze meerwerken.


Artikel 6 Goederen worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Ingeval de levering en/of plaatsing niet kan gebeuren op de voorziene datum om redenen onafhankelijk van onze wil, zal aan de klant een nieuwe datum voorgesteld worden zonder bijkomende kosten. De uitvoeringstermijn kan worden opgeschort in geval van overmacht.


Artikel 7 De klant dient er voor te zorgen dat de goederen door ons op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van ons te vergoeden.


Artikel 8 Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het ontbreken van een eventuele vergunning met betrekking tot de toelating tot plaatsen van een overkapping op de door de klant aangeduide plaats. Indien niet voldaan is aan het aanvragen van de nodige vergunningen en hieruit volgt dat de geplaatste werken geheel of gedeeltelijk verwijderd dienen te worden, blijft de klant de volledige koopsom verschuldigd aan ons.


Artikel 9 Wanneer de werken zijn voltooid zal er tot oplevering worden overgegaan. De oplevering zal plaatsvinden op de dag van de voltooiing van de werken. Wanneer de klant niet aanwezig is of zich niet geldig laat vertegenwoordigen op deze oplevering, wordt de oplevering geacht verkregen te zijn met ingang op de dag dat de plaatsing plaatsvindt. De oplevering houdt in dat de klant de uitgevoerde werken aanvaardt en heeft tot gevolg dat hij geen verhaal meer heeft wanneer het gaat om zichtbare gebreken.


Artikel 10 Voor BTW tarieven, andere dan het normale tarief, zal in geval van niet-aanvaarding door de BTW administraties het verschil en de hieruit voortvloeiende kosten ten laste zijn van de klant.


Artikel 11 In geval er tijdens de plaatsing door ons schade wordt berokkend aan leidingen en andere voorwerpen die zich in de ondergrond of anderszins (vb. muren) bevinden en die ons vooraf niet schriftelijk werden meegedeeld, kan de klant geen enkele schadevergoeding vorderen en is de klant geheel verantwoordelijk voor de opgelopen schade, ook indien de leidingen en/of voorwerpen toebehoren aan derden.


Artikel 12 Bij bestelling door de koper wordt er steeds een voorschot gevraagd ten belope van 30% (inclusief BTW) op de totale offerteprijs, te betalen binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van de voorschotfactuur. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraak dient het saldo van de factuur door de koper te worden betaald ten laatste 15 kalenderdagen na factuurdatum, dit door middel van overschrijving. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met verwijlinteresten, gelijk aan de interestvoet bepaald in art. 5, tweede lid van de Wet van 02/08/2002, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met dien verstande dat deze forfaitaire schadevergoeding niet meer kan bedragen dan de vergoedingen vastgelegd in art. XIX.4 WER. Elke wanbetaling brengt de opeisbaarheid mee van de openstaande facturen. Alle kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling, zoals kosten van aangetekende zendingen, retour van wissels of van kwitanties, zijn ten laste van de koper. Goederen blijven de eigendom van BOzARC tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten en de interesten. Het risico op de geleverde goederen gaat echter over op de klant vanaf het ogenblik van voltooiing van de plaatsing.


Artikel 13 In geval de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert hebben wij het recht om het door de klant betaalde voorschot, zijnde 30% van het totaalbedrag inclusief BTW, te behouden als schadevergoeding voor het afzien van het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst. Indien wij afzien van het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst, zijn wij gehouden het betaalde voorschot terug te betalen. Evenwel, indien de bestelde goederen reeds geproduceerd zijn volgens de indicaties van de klant, kan de bestelling niet geannuleerd worden en is het volledige bedrag verschuldigd.


Artikel 14 Wij bieden een garantie op de lakkwaliteit van het aluminium en het staal alsook op de dakplaten (tegen barsten en breken) voor een periode van 10 jaar vanaf de datum van oplevering, dit volgens de voorwaarden van de fabrikant van de desbetreffende producten. Op de algehele constructie geldt een garantie tegen lekkage van 3 jaar vanaf de datum van oplevering. Na deze 3 jarige garantieperiode worden werkuren en verplaatsingskosten aangerekend (na offerte en schriftelijke goedkeuring klant). Voormelde garantie geldt niet voor schade aan de producten ten gevolge van extreme weersomstandigheden (onder meer doch niet uitsluitend het aanvriezen van dauw, storm of hagel, sneeuwdruk van sneeuw niet afkomstig van onze overkapping, enz.), ondergraving van de constructie door knaagdieren, verstopping van dakgoten en andere afvoeren. Op alle accessoires, zoals hier vermeld maar niet gelimiteerd: LED verlichting, glazen (schuif) wanden, zonneluifels, elektrische screens… wordt een garantie gegeven van 2 jaar en dit volgens de voorwaarden van de desbetreffende fabrikant. Elke vorm van garantie vervalt wanneer de klant zelf wijzigingen aanbrengt aan de BOzARC overkapping of haar accessoires. Daar een BOZARC overkapping een open constructie is, wordt 100% waterdichtheid nooit gegarandeerd. Dienen wij ter plaatse te komen voor een herstelling tijdens de garantieperiode en blijkt dit een eenvoudige onderhoud te zijn, zal deze interventie aangerekend worden met een minimaal bedrag van 160€ (exclusief BTW)


Artikel 15 Wanneer de klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, hebben wij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.


Artikel 16 Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, zullen worden beslecht door de bevoegde Belgische rechtbank. De gehele of gedeeltelijke nietigheid van een artikel in deze algemene voorwaarden leidt niet de nietigheid van de overige artikelen. Indien een artikel strijdig wordt bevonden zullen de partijen de strijdige bepaling in overeenstemming brengen met de wet en zal dit artikel vervangen worden door een vervangend artikel met een economisch en juridisch gelijkwaardig effect.